Sosial kompetanse – Psykososialt barnehagemiljø (tidlig innsats)

Begrep – definisjon:

Ett sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til at trivsel økes og utvikling fremmes (Nordahl, 2001).

Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen.

Barn er sosiale helt fra fødselen, og de kommuniserer med voksne og hverandre både gjennom kroppslige og språklige handlinger.

I relasjonene til voksne og barn i barnehagen videreutvikler barnet den sosiale kompetansen som det trenger i relasjoner til andre mennesker generelt. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og sammenhengen.

Vi ønsker å utvikle barnas evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle utfordringer og frustrasjoner. Det er ferdigheter som har stor verdi også til senere i livet. Gjennom kunnskap om egne og andres følelser kan barnet utvikle:

  • kjennskap til egne følelser
  • forståelse og oppmerksomhet overfor en annen persons tanker og følelser
  • evne til å leve seg inn i andres opplevelser

 

Det tar tid å lære, skille og forstå andres følelser fra sine egne. Når voksne setter ord på det som skjer rundt barnet, er dette med på å lage forståelse i situasjonen.

Hos oss får barn tillit til egne evner og er eksperter på sine egne opplevelser. De lærer å tro på seg selv, er nysgjerrige, fantasifulle og kreative, og uttrykker sine tanker og refleksjoner på varierte måter. Barn lærer å ta vare på seg selv og andre i et fellesskap. Det er rom for å være annerledes, men også lik.

Hos oss ønsker vi at alle skal bli den beste utgaven av seg selv!
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og samlinger, i små og store lekegrupper, skal de ulike delene i sosial kompetanse komme til uttrykk:

  • selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv
  • empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk
  • prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre
  • selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre
  • selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser.