Eskoleia barnehage består av seks avdelinger:

En venn er noe av det beste du kan ha og det fineste du kan være. Ukjent.

På småbarnsavdelingene Ape, Tiger og Løve legger vi stor vekt på å skape trygghet og å gi god omsorg. Dette i nært samarbeid med barnas foreldre og foresatte. For oss er det viktig at vi styrker barnas forutsetninger til å utvikle tillit til seg selv og andre.

Småbarna på Ape, Tiger og Løve har et nært samarbeid. Vi har fokus på å bli kjent og å bli trygge på hverandre. Vi deler oss inn i lekegrupper på tvers av avdelingene, og vi er mye sammen på morgen og ettermiddag. Vi legger til rette for lek og læring gjennom morsomme og lystbetonte aktiviteter. Barn lærer gjennom sansene, inne og ute. Derfor har vi fokus på å gi barna mange positive opplevelser. Vi har fokus på sosial kompetanse; å bli trygge på seg selv og hverandre, og danne vennskap på tvers av alder, kjønn og avdelinger.

Vi gir masse ros og bekrefter barnas ytringer samtidig som vi setter tydelige grenser. Dette bidrar til å øke barnas selvtillit og selvfølelse. Vi skal være støttende voksne, som gir barna spillerom – både i og utenfor barnehagen. De skal ha mestringsøvelser, og samtidig ha noe å strekke seg etter.

Hver dag jeg er sammen med deg er min favorittdag. Så i dag er min nye favorittdag. Ole Brumm

På småbarnsavdelingen Tiger legger vi stor vekt på kjærlighet, trygghet og omsorg. Vi mener at hvert barn skal få oppleve å bli sett! Vi skal legge til rette for at hvert individ skal utvikle tillit til seg selv og andre. Vi legger også vekt på god læring og utvikling.

Vi har nært samarbeid med de andre småbarnsavdelingene Ape og Løve, som vi kommer til å være sammen med på morgenen, formiddagene og ettermiddagene. Vi er opptatt av at alle barn skal stifte bekjentskap på tvers av barnehagen, og kommer derfor til å være mye sammen med hverandre.

Vi jobber for at barna skal oppleve ros, bekreftelse og tydelig grenser. Vi er med på å være barna byggesteiner, og er opptatt av at barna skal vokse opp til å bli selvstendige. Vi skal støtte, veilede og gi barna utfordringer som de kan strekke seg etter og mestre.

Vi er opptatt av et nært samarbeid med foreldre, og tror på at dette er med på å styrke barnas selvfølelse og utvikling.

Det er to viktige gaver vi kan gi barna våre. Den ene er røtter, og den andre er vinger. Ukjent

På småbarnsavdelingen Ape jobber vi hele tiden med at hvert enkelt barn skal bli sett, anerkjent og møtt på en positiv måte. Personalet skal møte hvert enkelt barn med ros og bekrefte deres ytringer og med et tett foreldresamarbeid arbeide mot at barna vil få et godt grunnlag for en god selvtillit og selvfølelse.

De ansatte på avdelingen skal være støttende for barna i alle barnehagens hverdagssituasjoner, gi barna spillerom til å utforske og bli kjent – ute og inne. Vi skal legge til rette for lek og aktiviteter som skaper positiv mestringsglede og legge til rette for at barna har noe å strekke seg etter.

Vi har nært samarbeid med de andre småbarnsavdelingene Tiger  og Løve, som vi kommer til å være sammen med på formiddagen og ettermiddagen. Vi er opptatt av at alle barna skal stifte bekjentskap på tvers av barnehagen og kommer til å være mye sammen med hverandre.

Du er modigere enn du vet, sterkere enn du tror og klokere enn du forstår! Ole Brumm

Elefant er en avdeling med barn i alderen 3-4 år. Det som kjennetegner denne aldersgruppen er at de er i en rivende språkutvikling og interessen for lek og samspill med andre barn øker.

Dermed er hovedfokuset vårt språk og sosial kompetanse:

  • Kunne vise at vi bryr oss om hverandre.
  • Kunne trøste og vise empati.
  • Å ta hensyn til hverandre.
  • Å vente på tur.
  • Å lytte til hverandre.

Vi ønsker å gi barna meningsfulle opplevelser som støtter opp om deres identitetsutvikling og styrker deres selvfølelse. Å danne vennskap og gode relasjoner i barnegruppa er kjempeviktig for oss for å oppnå dette.

Trygghet, omsorg og forutsigbarhet er våre kjerneverdier og de viktigste metodene i arbeidet vårt.

Hvor lenge skal vi være venner, Brumm? spurte Nasse Nøff. Enda lenger, svarte Ole Brumm. Ole Brumm

På avdelingen Giraff er vi opptatt av magiske øyeblikk i hverdagen, der barna tas på alvor. Gjennom lekens egenverdi og barnas ønske om å utforske små og store ting i den store verden, ønsker vi å skape trygghet og gode relasjoner. Dette gjøres ved at vi som jobber på avdelingen er tilstedeværende, og glødende og delaktig i barnas lek.

Giraff er en av de mellomstore avdelingene i Eskoleia barnehage. Vi er en avdeling blandet med de som går første og siste året på mellomstor avdeling.

Vi legger til rette for at hver og en av barna på Giraff etter hvert skal være godt rustet for å begynne inne på stor avdeling.

Vi jobber med at barna skal lære å kle på seg selv, vite hvilke klær de behøver til årstiden, smøre maten sin selv og rydde opp etter seg. Dette vil skape en mestringsfølelse og gi god selvfølelse. I tillegg til dette med selvstendighet jobber vi med sosial kompetanse, der vi øver på å se hverandre i hverdagen og hvordan vi har det.

Vi legger til rette for læring gjennom lek og fysisk aktivitet, og vi er en avdeling som liker å være ute på tur. Da benytter vi gjerne det flotte nærmiljøet vårt eller i skogen! Her kan barna utfolde seg i litt andre omgivelser.

Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert! Pippi Langstrømpe

På Sebra legger vi stor vekt på å videreføre de gode verdiene og holdningene de har arbeidet med på de andre avdelingene i barnehagen vår.

Fortsatt er kjærlighet, trygghet og god omsorg viktig og grunnleggende for god læring og utvikling, og vi forsetter å veilede i god sosial kompetanse, språk og i de ulike fagområdene.

Barna begynner å bli store, og de skal få møte på nye aktiviteter, få nye utfordringer og få enda større medvirkning på sin egen hverdag. Vi skal trene på selvstendighet, håndtere egne følelser på en god måte, være en god venn og løse egne konflikter på en god måte.

Barn i denne alderen liker ofte å konkurrere, men ikke å tape. Det er ikke uvanlig at kroppen begynner å vokse i utakt. Bein og armer kan plutselig vokse raskt og bli vanskelige å kontrollere. Barna begynner også å sammenligne seg med andre og forstå mer av verden rundt seg.

Alt dette kan være frustrerende og utløse følelser som de kan trenge hjelp til å håndtere på en god måte. Barn i 5-6 årsalderen kan derfor ofte trenge oss enda mer i nærheten, for å støtte, veilede og gi dem direkte tilbakemeldinger på hvem de er.

Vi skal være delaktige på å gi barna trua på seg selv og at de skal føle seg verdifulle for akkurat den de er.

Spesielt for Sebra er bl.a. disse aktivitetene:
 BlimE-dansen.
 Førstehjelp.
 Trampolinehefte og andre skoleforberedende aktiviteter.
 Svømmehallen.
 Skøyter i ishallen.
 Besøk til brannstasjonen.
 Gymsalen på Montessoriskolen.
 Sykkeltrening.
 Samarbeid med skolene og andre barnehager.
 Rosaruss.

Vi følger Kongsvinger kommunes plan om sammenheng mellom barnehage og skole.